Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) smluvní vztahy mezi společností LANCOMAT s.r.o., sídlem Poděbradská 520/24, 190 00 Praha 9-Vysočany, IČ: 27929795 (dále jen „prodávající“) jako prodávajícím a třetími osobami (dále jen „kupující“) jako kupujícími a tvoří na základě konsensu obou smluvních stran součást kupních smluv (dále jen „kupní smlouva“), uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu provozovaného prodávajícím na webové stránce umístěné na internetové adrese www.lancomat.cz dále jen „webová stránka“) a to za použití rozhraní uvedené webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“), jakož i uzavřených jiným způsobem na základě rámcové smlouvy o koupi zboží, uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím.

1.2.   V případech, kdy kupující je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, upravují vztahy mezi prodávajícím a takovou osobou také zvláštní ustanovení čl. 12 obchodních podmínek. Tato ustanovení se nepoužijí pro smluvní vztahy prodávajícího s ostatními osobami.

1.3.   V případech, kdy je kupní smlouva uzavřena prostřednictvím internetového obchodu na webové stránce, upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím také zvláštní ustanovení čl. 2, čl. 3, čl. 4 odst. 4.5, čl. 4 odst. 4.9, čl. 5, čl. 7 odst. 7.4, čl. 7 odst. 7.7, čl. 10 a čl. 11 obchodních podmínek. Tato ustanovení se nepoužijí při uzavření kupní smlouvy jiným způsobem. 

1.4.   Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné písemně sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek, ostatní ujednání podle těchto obchodních podmínek zůstávají v platnosti. 

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET 

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím osobám. 

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy. 

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny bez i včetně daně z přidané hodnoty a dále včetně všech souvisejících poplatků (autorských, recyklačních, atd.), bez nákladů na balení a dopravu. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. 

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 

3.4.1.objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), 

3.4.2.způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a 

3.4.3.informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). 

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). 

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti v provozovně prodávajícího

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

- bezhotovostně platební kartou 

4.2. Kupující bere na vědomí, že přesná cena dopravy, balné, záloha na palety, opotřebení palet a další náklady spojené s prodejem zboží mohou být upřesněny až po přijetí objednávky. V takovém případě prodávající upřesní jednotlivé náklady kupujícímu nejpozději do dvou pracovních dnů od realizace objednávky. 

4.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, a to i v případě, kdy si kupující zboží vyzvedne přímo na prodejně. 

4.4. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.7 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem. 

4.5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. 

4.6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. 

4.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 

4.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. 

4.10. V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, se na kupujícím zakoupené zboží vztahuje povinnost uhradit recyklační poplatek. Tuto povinnost splní kupující spolu s uhrazením kupní ceny prodávajícímu, neboť recyklační poplatek je vždy součástí ceny zboží. 

4.11. V souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s vyhláškou Ministerstva kultury č. 488/2006 Sb., se na kupujícím zakoupené zboží, jež je spojeno s možností kopírování dat a s jejich záznamem, vztahuje povinnost uhradit autorský poplatek. Tuto povinnost splní kupující spolu s uhrazením kupní ceny prodávajícímu, neboť autorský poplatek je vždy součástí ceny zboží. 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. 

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím a tvořícím přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty info@lancomat.cz .

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. 

6.6. Webové rozhraní obchodu obsahuje u jednotlivého zboží údaj o jeho dostupnosti, dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí nejvýše 30 dnů, přesný termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje přijetí objednávky. Dodací lhůta začíná u zboží, jehož kupní cena bude kupujícím placena při převzetí, běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy, v případě, že kupující zvolí jinou variantu úhrady kupní ceny, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny prodávajícímu. 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a v zákonem stanovených případech též § 2161 až 2174 občanského zákoníku). 

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1.má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, 

7.2.3.zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 

7.2.4.je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 

7.2.5.zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. 

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. 

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. 

7.6. Kupující je povinen v reklamaci uvést číslo objednávky, doložit doklad o nabytí vlastnictví zboží (faktura, daňový doklad), výstižný popis závad a jejich projevů a jaké právo z vady věci uplatňuje. 

7.7. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 10 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího e-mailem. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. 

7.8. Prodávající je povinen ke zboží dodanému kupujícímu přiložit dodací list nebo daňový doklad, který může sloužit zároveň jako záruční list, pokud tento není samostatně přiložen. Převzetím zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího (přepravního) listu. 

7.9. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím (přepravním) listem a skutečně dodaným zbožím nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list, je povinen podat ihned písemně zprávu prodávajícímu. Pokud tak neučiní, nebude mu případná pozdější reklamace uznána. 

7.10. Při převzetí zboží je v kupující povinen pečlivě si překontrolovat obsah zásilky, na pozdější reklamace ohledně druhu, množství nebo poškození zboží při dopravě nebude brán zřetel. Podepsáním dodacího listu kupující stvrzuje, že zboží bylo dodáno v pořádku. Má-li zboží jakékoli vady v okamžiku dodání, nebo pokud nesouhlasí druh nebo množství zboží, je kupující povinen tyto skutečnosti poznamenat na dodacím (přepravním) listě. Je-li zboží poškozené, může kupující převzetí zboží odmítnout. Pokud nebudou zaznamenány informace o vadách na dodacím (přepravním) listě, nemá kupující nárok z vad zboží zjistitelných při převzetí zboží. 

7.11. Pokud prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost, uvede její délku na dodacím nebo záručním listu. Tato záruční doba začíná dnem odevzdání věci kupujícímu a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny zboží se záruční doba neprodlužuje, kupující v takovém případě obdrží nový záruční list, kde bude uvedeno nové i původní výrobní číslo. Další případnou reklamaci kupující uplatní na základě tohoto záručního listu. Je-li vada, na níže se vztahuje záruka za jakost, odstranitelná u kupujícího či v autorizovaném servisu, bude bezplatně odstraněna, v opačném případě bude zboží vyměněno na náklady prodávajícího. Zboží musí být v původním obalu a v úplném stavu včetně příruček a ostatního příslušenství. Ke každé položce musí být připojena kopie dodacího listu a přesný popis závad a četnost výskytu.

7.12. Nároky ze záruky za jakost zanikají v následujících případech:

Poškození zboží při přepravě, neodborná instalace, zacházení či obsluha nebo použití zboží v rozporu se stanoveným technologickým postupem, používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci nebo jiného porušení technologické kázně, poškození zboží přírodními živly a vyšší mocí, poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s technologickými či jinými podmínkami uvedenými v dokumentaci zboží.

7.13. Kupující má právo se pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR) z kupní smlouvy obrátit na příslušný subjekt, kterým je Česká obchodní inspekce, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869. Webová adresa České obchodní inspekce je: www.coi.cz .

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@lancomat.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. 

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

8.6. Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek prodávajícího za kupujícím. 

8.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku za kupujícím třetí osobě. 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). 

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. 

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. 

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. 

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. 

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES 

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. 

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Kupující bere na vědomí, že použití tzv. cookies je nezbytné pro správnou funkčnost webové stránky a při jejich odmítnutí může dojít k chybné funkčnosti webové stránky, za kterou prodávající nenese žádnou odpovědnost. 

10.3. Kupující bere na vědomí následující informace:

Soubory cookie jsou malé soubory, ukládající informace do prohlížeče, které slouží k identifikaci jednotlivých uživatelů, pomocí této technologie však prodávající nemůže bez jeho vědomí rozpoznat konkrétního uživatele nebo o něm zjistit jakákoliv citlivá data. Soubory cookie slouží k tomu, aby bylo možné dokončit nákupní proces co nejjednodušeji, dále pro zapamatování přihlašovacích údajů kupujících a také pomáhají prodávajícímu při vyhodnocování chování uživatelů a přizpůsobování reklamních sdělení tak, aby byla relevantní. Většina webových prohlížečů soubory cookie ve svém výchozím nastavení automaticky přijímá. Lze je však v nastavení prohlížeče odmítnout nebo povolit užívání jen některých souborů cookie. 

11. DORUČOVÁNÍ 

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího. 

12. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO PŘÍPADY, KDY KUPUJÍCÍ NENÍ SPOTŘEBITELEM 

12.1. Pro vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem, se ustanovení čl. 5.1 až čl. 5.5, čl. 7, čl. 8.2 až 8.4, čl. 13.3 a 13.4 obchodních podmínek nepoužijí. 

12.2. Pokud kupující není spotřebitelem a prodávající předá dle kupní smlouvy dopravci zboží pro přepravu ke kupujícímu, přechází na kupujícího nebezpečí škody předáním zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. Odevzdáním věci kupujícímu se v tomto případě rozumí předání věci prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. 

12.3. Pro vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem, se vylučuje použití ustanovení § 1799 a 1800 občanského zákoníku. 

12.4. Pro vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který je podnikatelem, se vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. 

13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v listinné nebo elektronické podobě a není přístupná. 

13.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. 

13.5. Kontaktní údaje prodávajícího: LANCOMAT s.r.o., sídlem Poděbradská 520/24, 190 00 Praha 9-Vysočany, telefon: 284 680 755, email: info@lancomat.cz , web: www.lancomat.cz .

13.6. Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.2.2016.

V Praze dne 1.2.2016 

LANCOMAT s.r.o.
Zdeněk Zíta, jednatel
Tomáš Jahoda, jednatel

 

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5 odst. 5.2. obchodních podmínek (příloha obchodních podmínek):

Odstoupení od smlouvy 

Adresát: LANCOMAT s.r.o., Poděbradská 520/24, 190 00 Praha 9-Vysočany 

Já, níže podepsaný, tímto odstupuji od kupní smlouvy, kterou jsem u Vás zakoupil následující zboží:

……………………………………………………….………………………………………...............................................

Datum objednávky:

……………………………………………………….………………………………………...............................................

Jméno a příjmení kupujícího: 

……………………………………………………….………………………………………...............................................

Adresa kupujícího: 

……………………………………………………….………………………………………...............................................

Kupní cenu žádám vrátit bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo (*): 

……………………………………………………….………………………………………...............................................

Číslo objednávky: 

……………………………………………………….………………………………………..

Číslo daňového dokladu (+): 

……………………………………………………….………………………………………..

Datum daňového dokladu (+): 

……………………………………………………….………………………………………..

Datum odstoupení od smlouvy: 

……………………………………………………….………………………………………..

Podpis kupujícího: 

……………………………………………………….……………………………………….. 

Vysvětlivky: 

(*) – pokud požadujete vrátit kupní cenu jiným způsobem, škrtněte a uveďte požadovaný způsob vrácení kupní ceny

(+) – jedná se o nepovinný údaj, který slouží k urychlení vyřízení odstoupení od smlouvy 

Archiv obchodních podmínek

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všeNepovolovat cookies