Systémová záruka Solarix

Výrobce SOLARIX

V případě systémové záruky strukturované kabeláže Solarix je u kabelů a komponentů Solarix použitých v jedné instalaci garantováno splnění jejich výkonových parametrů po dobu 30 let (metalická kabeláž) a 20 let (optická kabeláž).

1. Podmínky systémové záruky Solarix

 • Všechny nainstalované kabely a komponenty strukturované kabeláže musí být u certifikované instalace ze systému Solarix.
 • Produkty Solarix v dané instalaci musí být nové - tj. dříve nepoužité a zakoupené před méně než rokem.
 • Montáž těchto prvků byla provedena zaměstnanci instalační firmy, kteří vlastní platný certifikát opravňující k nabízení systémové záruky Solarix (vždy k danému typu kabeláže - tj. metalická a optická).
 • Instalační firma, která žádá o systémovou záruku Solarix, musí řádně vyplnit formulář potřebný k identifikaci instalace.
 • Instalační firma musí rovněž doložit měřicí protokoly všech certifikovaných portů, které potvrzují kvalitní provedení montáže (viz Podklady k systémové záruce Solarix níže).
 • Návrh kabeláže i instalace všech jejich součástí musí proběhnout v souladu s aktuální verzí normy ČSN EN 50174 (týká se všech částí této normy).

 2. Podklady k systémové záruce Solarix

a) Měřicí protokol

 • Soubor s měřením certifikované instalace musí být dodán ve zdrojovém formátu měřicího přístroje (např. soubor s koncovkou *.flw u přístrojů Fluke Networks) a tedy ne v *.txt, *.xls, *.csv, *.pdf nebo jiných editovatelných formátech. Certifikační přístroj Fluke si můžete u nás zapůjčit a export dat připravíme.
 • Počet měření musí odpovídat počtu certifikovaných portů v dané instalaci.
 • Provedení jednotlivých měření a jejich označení v měřicím protokolu se musí shodovat s fyzickým stavem a označením portů v certifikované instalaci.
 • V případě metalické kabeláže musí být všechna měření provedena v topologii Permanent Link (dvoukonektorový model - tj. vzdálenost patch panel, zásuvka) dle aktuálně platných norem ISO 11801 nebo EN 50173 s výsledkem PASS/PROŠEL
 • Certifikační měřicí přístroj, kterým bylo provedeno měření, musí mít platnou kalibraci a jeho třída přesnosti musí být dle IEC 61935-1 Level IIIe nebo vyšší.
 • U optické kabeláže musí být měření provedeno přímou metodou dle ISO 11801 nebo EN 50173 s výsledkem PASS/PROŠEL. Měření musí zohledňovat počet spojení i počet svárů na měřené lince a musí proběhnout na všech požadovaných vlnových délkách (tj. MM: 850 nm a 1300 nm, SM: 1310 nm a 1550 nm).
 • Stav zkušebních šňůr (metalická kabeláž) a optických propojovacích kabelů (optická kabeláž) u certifikačního přístroje nesmí být za hranicí životnosti specifikovanou výrobcem přístroje.
 • Rovněž musí být v měřicím přístroji správně nastaven typ měřeného kabelu a všechny jeho parametry (např. NVP).

 b) Ostatní dokumenty potřebné k získání systémové záruky Solarix

 • Platný certifikát, který opravňuje držitele k nabízení systémové záruky Solarix.
 • Platný kalibrační protokol k měřicímu přístroji, kterým bylo provedeno měření certifikované instalace.
 • Schéma certifikované kabeláže s umístěním jednotlivých prvků v objektu včetně nákresu osazení rozvaděče.

Všechny podklady pro systémovou záruku Solarix (viz body a) a b) výše), musí být dodány v elektronické podobě vyplněním registračního formuláře, a to nejpozději 3 měsíce po instalaci. U měřicího protokolu si výrobce systému Solarix vyhrazuje právo na namátkovou kontrolu certifikovaných portů přímo na instalaci.

3. Na co se vztahuje systémová záruka Solarix

 • Výkonové parametry kabelů Solarix použitých v certifikované instalaci v topologii Permanent Link budou po celou dobu systémové záruky Solarix splňovat parametry testované třídy vedení ze standardů ISO 11801 nebo EN 50173 platných v době certifikace.
 • Výkonové parametry komponentů Solarix použitých v certifikované instalaci v topologii Permanent Link budou po celou dobu systémové záruky Solarix splňovat parametry testované třídy vedení ze standardů ISO 11801 nebo EN 50173 platných v době certifikace.

4. Na co se nevztahuje systémová záruka Solarix

 • Náhodné nebo záměrné poškození kabelů nebo komponentů Solarix v dané instalaci.
 • Poškození kabelů nebo komponentů Solarix produkty třetích stran.
 • Poškození kabelů nebo komponentů Solarix povětrnostními vlivy, živelnými katastrofami nebo jinými externími vlivy (např. vlhkost, prašnost, kouř, chemické působení atd.).
 • Bylo-li zjištěno, a to i dodatečně po udělení záruky, že návrh kabeláže nebo její instalace, neproběhly v souladu s aktuální verzí normy ČSN EN 50174 (týká se všech částí této normy).
 • Pokud byl na certifikované instalaci proveden servisní zásah bez předchozího souhlasu výrobce kabeláže Solarix, montážní firmou, která není držitelem platného certifikátu Solarix pro instalační firmy a bez následné recertifikace servisované části.

5. Garance okamžité výměny zboží

 • Na základě splnění výše uvedených podmínek vystaví výrobce systému Solarix k certifikované instalaci certifikát „Systémová záruka/System Warranty“ s prodlouženou zárukou 30 let (metalická kabeláž) a 20 let (optická kabeláž).
 • Pokud se během platnosti této systémové záruky odchýlí výkonnostní parametry produktů Solarix v topologii Permanent Link v certifikované instalaci od hodnot požadovaných standardy ISO 11801 nebo EN 50173 platných v době certifikace a nebudou-li naplněny podmínky z bodu 4. Na co se nevztahuje systémová záruka Solarix výše, výrobce kabeláže Solarix zajistí bezplatnou výměnu vadných produktů Solarix.

 

Zavolejte nám.

Jak nakupovat ?

Zápůjčky, služby, konzultace, sváry a měření

 

Systémová záruka